Dotacje 2018

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuję, że zakończony został I etap weryfikacji wniosków o udzielenie w 2018 roku dotacji na prace planowane do wykonania przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przedstawiamy wykazy:

•wnioskodawców zaproszonych do II etapu weryfikacji wniosków;

•wnioskodawców uwzględnionych na liście rezerwowej.

Jednocześnie informuję, iż w 2018 roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach złożonych zostało 130 wniosków na łączną kwotę 30 467 552,12 zł. Budżet urzędu z przeznaczeniem na ten cel wynosi natomiast 2 457 000,00 zł., co stanowi 8,06% w skali zgłoszonego zapotrzebowania. W celu racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał:

• 45 wniosków zakwalifikowanych do II etapu,

• 8 wniosków zakwalifikowanych na listę rezerwową,

• 4 wnioski błędne formalnie,

• 73 wnioski nieprzyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

Wszyscy wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o wyniku I etapu weryfikacji wniosków.