Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
sekretariat@wkz.katowice.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Urząd obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański z wyłączeniem gmin Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu w ich granicach administracyjnych: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
delegaturabb@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00


Delegatura w Bielski-Białej obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki,
b) miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała w jego granicach administracyjnych.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00


Delegatura w Częstochowie obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski,
b) gmin w ich granicach administracyjnych: Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu: Częstochowa w jego granicach administracyjnych.

Zezwolenia na pracę przy zabytkach


Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje pozwolenia na prace przy zabytkach (wpisanych do rejestru zabytków) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami). W przypadku obiektów znajdujšcych się na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków wydaje zezwolenia tylko na prace mogšce mieć wpływ na zabytkowe wartości urbanistyczne układu (na przykład zwišzane ze zmianami elewacji czy formy budynków, zagospodarowaniem placów, lokalizacjš nowych obiektów)

Wniosek o udzielenie zezwolenia, wraz z wymaganymi dokumentami i opłatš skarbowš, składa właściciel zabytku, potwierdzajšc swoje prawo do dysponowania nieruchomościš.

Wojewódzki Konserwator Zabytków nie opiniuje projektów na wniosek projektantów

  • w przypadku gdy obiekt (teren) wpisany jest do rejestru zabytków - projekt prac jest załšcznikiem do wniosku inwestora o wydanie zezwolenia;

  • w przypadku gdy obiekt jest objęty ochronš konserwatorskš poprzez zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - projekt jest opiniowany na wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzšcego postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę, o ile wynika to z zapisów w planie; opinia jest postanowieniem wydanym w trybie art. 106 kpa.


Uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zwalnia od obowišzku uzyskania innych decyzji wymaganych przepisami prawa (np. pozwolenia na budowę)

W razie stwierdzenia, że prace sš prowadzone bez zezwolenia lub niezgodnie z udzielonym zezwoleniem, wojewódzki konserwator zabytków może:

  • wstrzymać wszelkie podjęte czynności (art.28.1 pkt.1 ustawy o ochronie dóbr kultury)

  • nakazać przywrócenie zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu (art.28.1 pkt.2 ustawy o ochronie dóbr kultury) W przypadku prac konserwatorskich (majšcych na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie oryginalnej substancji zabytku lub uzupełnienie jego zniszczonej części) zasady i tryb udzielania zezwoleń określa rozporzšdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2000 roku w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac (Dz.U. nr 93 poz. 1033).


W razie stwierdzenia, że prace konserwatorskie sš prowadzone niezgodnie z zezwoleniem udzielonym na ich prowadzenie, konserwator może zobowišzać osobę prowadzšcš te prace do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie lub cofnšć wydane zezwolenie, jeżeli zalecenia konserwatorskie nie zostanš wykonane (§ 8.1 cytowanego rozporzšdzenia)


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

Opłata skarbowa

Informujemy, że opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na konto Urzędu Miasta Katowice numer:  
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa numer:
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Bielsku-Białej należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bielsko-Biała numer:
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39

BIP

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/sekretariat/domains/old.wkz.katowice.pl/public_html/templates/wuoz6/html/modules.php on line 39